PAZIN - MATIĆI - VELANOV BRIJEG - MATUNČIĆI - ČUBANIĆI - BRUNIĆI - GRAČIŠĆE - LOVRIĆI - POLDRUGOVCI - GOLOGORICA - BORUT - CEROVLJE - PAZINSKI NOVAKI - PAZIN

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2021. Privacy e tutela dei dati